Notulen Jaarvergadering 2018

Jaarvergadering 0 Comments

Notulen algemene ledenvergadering MC De Antrappers 9 Februari 2018.

Secretaris Jan Boverhof was verhinderd vandaar dat deze notulen zijn genoteerd door bestuurslid Jan Mennink, Jan zal het verslag doorgeven aan secretaris Jan.

Aanwezige bestuursleden zijn: Arend Klomp, Martin Vos, Albert Knol,  Henry Schreur en Jan Mennink

Bestuursleden Arjan Westerhuis en Jan Boverhof hebben zich afgemeld, verder waren er geen afmeldingen.

Aanwezig was ook Jan Huizing om het financiële jaarverslag te overleggen aan de clubleden.

Er waren elf leden aanwezig, lijst met de aanwezigen is voorhanden.

1) Opening en mededelingen

De voorzitter maakt er een bijzondere algemene ledenvergadering van omdat er minder dan 10% van de leden aanwezig is. Alle aanwezige leden stemmen hier mee in.Er zijn geen mededelingen.

2) Financieel verslag 2017

Albert Knol en Jan Huizing doen financieel verslag, hieruit blijkt dat het saldo wederom positief is en de club weer een positief resultaat heeft geboekt in 2017.

3) Verslag kascommissie

Wim de Boer en Diedward Vos hebben kascontrole uitgevoerd in samenwerking met Albert Knol en Jan Huizing, volgens de heren Diedward en Wim was er geen speld tussen te krijgen en zijn de boeken vervolgens goedgekeurd door de kascommissie.

4) Verkiezing kascommissie

Wim de Boer treed uit de kascommissie, Diedward blijft aan voor 2018. Jannes Prins was reserve en is dus de het nieuwe kascommissielid voor 2018. Diedward en Jannes zijn de kascommissieleden voor 2018. Jannes Mennink is reserve en kan Diedward vervangen in 2019

5) Notulen 2017

De notulen van 2017 zijn schriftelijk voorgelegd aan de leden.

Er was één vraag van lid J. ten Heuvel of er met betrekking tot punt 1 ook anoniem kan worden gemeld. Verder zijn er geen op of aanmerkingen.

6) Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken

7) Verslag secretaris 2017

De voorzitter leest het verslag voor.

Er zijn geen op of aanmerkingen van de leden.

8) Off the Road 18 maart 2018

De voorbereidingen voor de OTR 2018 zijn in volle gang.

Er zijn wellicht wat wijzigingen in de route.

De kaart wordt in de pauze bekeken door deelnemers en leden van het bestuur

Dickninge wordt wellicht problematisch vanwege de huidige inzichten van de huidige eigenaren/beheerders.

De benodigde vergunningen zijn wel binnen.

Verdere geen vragen of opmerkingen.

9) Pauze (geen bijzonderheden)

Rondje van de club en bekijken routekaart OTR-rit.

10) Bestuur en eventuele suggesties daarover.

Albert Knol heeft aangegeven de functie als penningmeester na 2 jaar neer te willen leggen. Vanwege drukke werkzaamheden wordt het lastig deze functie met zijn werk te combineren. Hij wil dit niet per heden stoppen maar het voor 2018 nog op zich nemen. Er zal moeten worden gezocht naar een nieuwe penningmeester. De voorzitter heeft nog de vraag aan de leden voorgelegd of er eventueel andere gegadigden zijn maar dit leverde geen kandidaten op.

11) Aanvulling commissies?

Hierop kwamen geen voorstellen.

12) Website en communicatie

De website is redelijk gevuld maar kan beter. Aaldert Kuiper mist kleur op de site. Arend Klomp en Jan Mennink gaan samen het samen verder verbeteren.

Facebook loopt goed.

Whats App onder de diverse groepen loopt ook goed.

13) Activiteiten

Hier worden geen veranderingen in aangebracht, gaat goed.

14) Evenementenplanning

Feestavond in principe weer gepland voor de dag voor Hemelvaart.

Classic grasbaan gaat niet door.

Toerrittenkalender is weer klaar en we kunnen weer toeren.

Hemelvaartweekend volgeboekt.

Wegtraining gewenst, wie neemt dat op zich? Kan eventueel ook op dinsdagavond.

Er is door 4 leden van de toerafdeling een cursus gevolgd bij Mr. GPS. Dit was zeer succesvol en in principe kunnen leden die vragen hebben over navigatie en routes maken vanaf heden terecht bij deze 4 leden. Albert Knol, Jannes Mennink, Wim de Boer en Jan Mennink.

15) Rondvraag

Er waren geen vragen

16) Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *